چند میز و این همه گزینه! چه دولتی بشه این دولت!

Jeem - - الصفحة الأولى -

ای �ن روزه �ا هر کجا ک �ه میروی �م صحبت از گمانهزن یه �ا برای انتخ �اب اعضای کابینه اس �ت . تا جایی که خ �ود حقیرمان که کابینت را از کابینه تش �خیص نمیدهد هم وارد میدان ش �ده و از گزینهه �ای احتمالی ب �رای تصدی وزارتخان ههای مختل �ف صحبت میکند. او حتی در جایی گفته است که اگر رئیسجمهور بود چه افرادی را در چه وزارتخان ههایی به سر کار میبرد. با شرط این که پیگرد قانونی به عهده خودش باشد، برخی از افرادی را که او دوست داشته در کابینهاش کار کنند را معرفی میکنیم:

وزیر کار: متاسفانه یا خوشبختانه این وزارت خانه گزینه زی �اد دارد. گزینه احتمالی ما برای این وزارتخانه یا فتح ا... زاده است یا رویانیان. خدا وکیلی این دو عزیز با این تیمهایش �ان و میروم و نمیروم کردنهایش �ان کل جمعیت ایران را گذاش �ت هاند س �ر کار، پس قطعا س �ر کار گذاش �تن 2 یا 3 میلیون بی �کار برای آنها کاری ندارد. البته کفاشیان در این زمینه (سرکار گذاش �تن ملت) تخصص بیشتری دارد ولی ما قصد نداریم تیم را خیلی حرفهای ببندیم، چون کار کردن با حرفها یها سختتر است!

وزیر ارتباطات و فن �اوری: انصاف حکم میکند که این وزیر را فعلا تغییر ندهم. چون این بن �ده خدا تقریبا تازه آم �ده و کلا یکی دو بار تصویرش از تلویزیون بیش �تر پخش نشده است! اما با این حال پسرِ پلیسِ شجاع سریال هوش سیاه هم گزینه بدی به حساب نمیآی �د، خدا وکیلی با این که جقلهای بیش نیست اما مخش خوب کار میکند !

وزیر ام �ور خارجه: این وزی �ر باید زبان انگلیسی خوبی داش �ته باشد، پس چه کسی بهتر از علیآبادی عزیز!

وزیر بهداش �ت: از آنجا ک �ه در دولتهای گذش �ته جناب هلو و آورن �ده نمره 20 در این مس �ئولیت بودهاند کم �ی انتخاب ای �ن وزیر حساس است، پیشنهاد ما دکتر ارنست است که هم دکتر است و هم به بهداشت خانواده اهمیت میدهد ، محمد اصفهانی هم گزینه بدی نیست.

وزیر راه: راننده آژانس س �ر کوچه را پیشنهاد میکنیم چون راههای میانبر را خوب بلد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.