پوست خربزه بهجای موز!

Jeem - - الصفحة الأولى -

حبی �ب ا... عس �گراولادی: ع �دهای حس �اب ش �ده پوس �ت خربزه زی �ر پای حرکت دولت انداختند.

جوابیه: وقتی موز گران باشد، مردم به پوست خربزه روی میآورند دیگر.

وزیر بهداش �ت: به خاطر گران شدن دارو بعد از تغییر نرخ ارز، یارانه دارو برای جبران این قیمت مس �تقیم به حساب 140 هزار بیمار صعبالعاج واریز میشود.

جوابی � ه: لطفا ی �ک نفر بگوی �د یارانه نخ �وردن گوش �ت را چ �ه زمان �ی واریز میکنن �د؟! (از طرف یک تورم زده صعب العاج)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.