بعد از گندم، بازیکن وارد کنید!

Jeem - - الصفحة الأولى -

ایران با پولهای بلوکه شده خود در بانکهای خارجی حدود 450 هزار تن گندم برای تحویل در مرداد ماه خریده است. البت �ه ما رابطه ای �ن فعل را ب �ا خودکفایی گندم درک نکردیم، اما آدم نکته بین کسی است که از هر چیزی درس بگیرد! روی کامم با مس �ئولان فوتبال اس �ت، خب آقایان شما هم لااقل بروید رایزنی کنید با پولهای بلوکه ش �ده فدراس �یون فوتبال، چندتا بازیکن

وارد کنید دیگر.

نوبت �ی هم باش �د، نوبت فرهنگس �تان ادب پارسی اس �ت، البته بخش کارگروه ورزش. قابل توجه ورزش �کاران عزیز، لطف �ا از این به بعد به جای واژه نامانوس »کیک بوکس �ینگ « بفرمایید »پامشت « و به همین ترتیب: اس �نوبُرد: تختهب �رف / اس �کیت: چرخسُ �ری / ژیمناس �تیک: چمورزی / راکت: دستاک / دمبل: دستوزنه دستوز / اسکواش: کوبان تیم جارچ جارچی از همین تریبون استفاده ميکند و شما را به یاری کر کردن فرهنگستان ادب پارسی دعوت میکند، معادل پار پارس �ی شده سایر ورزشها را برای ما پیامک کنید، چرغ چراغ اول را هم خودمان روشن میکنیم. - پینگ پونگ: طلق طلوق با دستاک - فو فوتبال: توپ لنگون -ه - هندبال: توپ لنگون با دست

- واترپلو: توپ لنگون با دست آبکی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.