اکزت رگ ه ایضا تادی رگهای تممو

Jeem - - الصفحة الأولى - مهدی اعتا irjeem. etemadi@m. سید مصطفی موسوی irjeem. mousavi@sm.

نمیدانم چرا وقتی ماه رمضان از راه میرس �د، دل آدم همچین به س �رش میزند تا کارهای خوب خوب بکند! این را هم باید به همه برکات ماه رمضان اضافه کرد دیگر! داستان این گزارش هم از همینجا شروع شد؛ از شب سوم ماه مبارک رمضان که ما محض ریایش هم که شده، با دستی لرزان و رنگی پریده از ترس س �وزنی که قرار بود خون عزیزتر از جانمان را بمکد، توی رودربایس �تی با دبیر سرویس گزارش، جانمان را گذاشتیم کف دستمان و راهی مرکز انتقال خون امام رضا (ع) واقع در ابتدای خیابان دانشگاه شدیم. و این تازه اول راه بود...! به محض ورود به مرک �ز انتقال خون، با آقای »ش �ریفی « مواجه ش �دیم که به قول خودشان دیگر داش �تند از آمدن ما ناامید میشدند (خبر از دل پرآش �وب ما که نداش �تند! والا!) او که روابط عمومی این مرکز را بر عهده دارد، پای ثاب �ت گزارش ما بود و هم �ه نوع همکاری را در حق ما کرد که انصافاً دمش �ان گرم! ساعت حدود 11 ش �ب ب �ود و 12- 10 نف �ری داخل سالن انتظار، منتظر نوبتش �ان بودند تا بروند و خون بدهند. اما این فرآیند زیاد طول نکشید و خیل �ی زود کارت ملی و اطاعات اولیهمان را در سیستم ثبت کردیم (راستی یک سنجش قد و وزن مجانی هم مهمانمان کردند!) چن �د دقیق �ه بعد ه �م ب �رای ارائه پ �ار های از توضیح �ات! به اتاق پزش �ک کش �یک مرکز، فراخوانده شدیم. محض رساندن تقلب به شما جیمخوانان عزیز هم که ش �ده، تعدادی از این سوالات را بهتان میرسانیم تا بتوانید جوابشان را از قبل حفظ کنید تا آنجا هول نشوید! ابتدا از شما میپرسند: 1. از صب �ح هیچ واکنش خاصی نداش �تید؟ 2. افطار کردید؟ گرس �نه نیستید؟ 3. سابقه بیماری قلبی عروقی، تش �نج ، صرع ندارید؟ 3. سابقه زردی در خود یا خانواده نداش �تید؟ 4. آخرین حجامتتون کی بوده؟ و... بعد از که این سوالات را پشت سر هم از شما پرس �یدند، میروید مرحله بع �دی که جواب دادن به این سوالات است:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.