خونی که برای هموطن میجوشد

Jeem - - الصفحة الأولى -

علی داوری، 32 ساله و تصویربردار مرکز صدا و سیمای خراسان رضوی است. سر صحبت را با او باز میکنم، درحالی که روی تخت مشغول اهدای خون است:

علی آقا، چندمین بار اس �ت برای اهداي خون مراجعهم یکنی؟

من از 6- 5 سال پیش تا به حال، به طور منظم برای اهداي خون میآمدم، یه جورهایی مشتری ثابت اینجا هستم و فکر کنم حدود 15 بار مراجعه داشتهام.

چرا ماه رمضان را برای این عمل خیر انتخاب کردی؟

اگر راس �تش را بخواهی، برای ثواب بیش �تر! عمداً طوری برنامهریزی کردم تا در این ماه عزیز قبل از تهیه این گزارش تصمیم گرفتیم دس �ت یک هنرمند، ورزش �کار یا حتی دس �ت یکی از مسئولان شهر را بگیریم و ببریم به یکی از پایگاههای اهدای خون تا هم در این باره گفتوگو کن �د و ه �م خونش را اهدا. اما کمی فکر کردیم و دیدیم که نقش اول داس �تان اهدای خون را بتوانم خونم را اهدا کنم. البته این نکته هم گوشه ذهنم بود که در این ماه، آمار اهدايکنندگان خون کاهش پیدا میکند و ش �اید بیش �تر از هر زمان دیگری، فردی در بیمارس �تان منتظر خون من و امثال من است.

خاط �ره خاصی از دفعات قبل ک �ه برای اهدا خون آمده بودی، در خاط �رات مانده تا برای ما همبگویی؟

دفع �ه اولی که خون �م را اهدا کردم، نوبت به بخش هیجانانگیز کار، یعنی پذیرایی رسیده بود. من هم آبمیوه را زدم و بعد رفتم سراغ کیک! بعد به شوخی و خنده به پرستاری که از من خون گرفته بود گفتم همه انگی �زه من برای خون دادن همین کیک و ساندیس بود! م �ردم بازی میکنند. همین مردم کوچه و ب �ازار که به وقت کمبود گروههای خونی بدون هیچ چشمداش �تی آستین همت را بالا زدهاند و کنار مراکز اهدای خون صف کشیدهاند. این بود که به جای گفتوگو با هنرمند و مسئول کمی با شما گپ زدیم. دکتر مجتهدی 60 ساله هر چند ساکن کشور کانادا است اما از آن ایرانیهای عاشق وطن اس �ت طوری که یک �ی از برنامههای ثابت ماههای حضورش در ایران، مراجعه به مراکز انتقال خون است.

آق �ای دکتر، دلیل مراجع �ه منظمتان برای اهداي خون در این سالها چیست؟

م �ن به ط �ور منظم برای چ �کاپ به دکتر مراجع �ه میکنیم. چند روز پیش هم این کار را کردم و متوجه ش �دم خونم بالاست؛ یعن �ی پرخونی دارم. برای همی �ن الان اینجا هس �تم. البت �ه ای �ن وظیف �ه من هس �ت تا به همنوعان خودم که نیازمند این خون هستند، کمک کنم.

پس انگار خون دادن ضرر که ندارد هیچ، مفید هم هست؟

بله دقیقا. خون دادن مخصوصا برای آقایان ک �ه به طور معمول خون از بدنش �ان خارج نمیش �ود، فایده زیادی دارد. به تعادل فشار خون آنها نیز کمک میکند.

چرا ماه رمضان را برای خون دادن انتخاب کردید؟

معمولا طوری برنامهریزی میکنم تا در رمضان از تورنتو به ایران برگردم و اینجا باشم.

آیا خارج از کش �ور هم تشکیات منظمی مثل ایران برای اهداي خون وجود دارد؟

مس �لما کلینیکها و مراکز صلیب سرخ در آنجا هم در این زمین �ه فعالیت دارند، اما به این شکل که مردم به صورت گسترده استقبال کنند و بیایند، نیست!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.