چاره كار كجاست؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

وقتی میخواهید دروغ بگویید اول خودتان را آرام کنی �د و چند لحظه واقعا به عواقبش فک �ر کنید. با خودتان بگویی �د اگر دروغ بگویم چ �ه اتفاقی میافتد و چ �ه تاثیری در زندگی من دارد، اگ �ر راس �ت بگویم چطور؟ ش �اید واقعا ارزشش را نداشته باشد؟!! انگیزههای تان را مرور کنید؛ برای اینکه از ناراحت �ی خاص ش �وید دروغ میگویید؟! برای اینکه دیگران به ش �ما توج �ه کنند دروغ میگویید؟ برای اینکه به مقامی برسید حاضرید دروغ بگویید؟ برای اینکه به یک نفع ش �خصی برس �ید دروغ میگویی �د؟ ی �ک رف �رش روی انگیزهها یت �ان بزنید، ش �اید دلیل �ي برای دروغ نگفتن هم یافت بشود! خودتان را عادت دهید که حتی به ش �وخی هم دروغ نگویید. هر وقت به شوخی دروغ گفتید، برای خودتان تنبیهی در نظر بگیرید. همیش �ه راس �تی را به دروغ ترجیح دهید؛ حتی اگر به ضررتان باشد. این را برای خودتان ارزش کنید! آن وق �ت کمکم کاري نميکنید که مجبور به دروغگویي شوید... با دروغگو همنشین و دمخور نشوید...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.