دروغ كه شاخ و دم ندارد!

Jeem - - الصفحة الأولى -

سخنی است که راست گفته نمیشود. حقیقتش گفته نمیشود. مقصود اصلیاش گفته نمیشود. دروغ که بزرگ و کوچک برندارد! ش �ده اس �ت مثل آب خوردن! چپ و راس �ت دروغ میگویی �م. ب �ه ق �ول مع �روف دیگر یک روده راس �ت هم توی ش �کم مان پیدا نميشود! دیر از خانه راه میافتیم، دیر س �ر قرار میرسیم و بع �د گردن ترافی �ک میاندازیم. ميخواهیم از تاکس �ي پیاده ش �ویم، حس و حالش را نداریم ک �ه ته جیب و کیفم �ان را بگردیم، خودمان را راحت ميکنیم و ميگوییم: نه متاسفانه پول خرد ندارم! دوستمان پول قرض میخواهد اما چون س �ابقه اش خراب است دوست نداریم به او پول بدهیم، میگوییم: خیلي دوست داشتم کمکت کنم ولي متاس �فانه ندارم. مامان میپرسد کجا بودید، میگوییم خانه دوستم،نمي گوییم که کل شهر را با دوستمان زیر پا گذاشتهایم! شوخ طبع جمع شناخته شدهایم و همیش �ه توی شوخیهای مان اغراق هست! بدمان نميآید بولف بزنیم تا بیشتر مورد پس �ند جمع باش �یم. پیامک دوستمان را خواندهایم، بعد که ش �اکي ميشود چرا جوابش را ندادهای �م، ميگوییم: کدوم پی �ام؟ به جون تو نرسیده...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.