چارهاش چيست؟!

Jeem - - الصفحة الأولى -

از قدیم گفتهاند آدم هر حرفي را که ميخواهد بزن �د، اول باید خوب دور دهاناش بچرخاند، منظورش �ان هم این بوده اس �ت که باید پشت هر حرفي فکر باش �د. اگ �ر اول کمي به نتیجه حرفم �ان فکر کنیم، باور کنی �د جاي دوري نميرود:

به خانهتان دعوت کنید اولین راه �ی که به ذهن هر کس میرس �د، همین راه اس �ت. افط �اریِ اختصاصی دادن توی خانه، هم صفای خاص خودش را دارد و هم تروی �ج فرهنگ افطاری دادن اس �ت. پ �ولِ توی جیبتان را بش �مارید و به اندازه تواناییت �ان، رفقا را به منزلتان دعوت کنید. لازم نیست که خیلی سفرهتان رنگی باشد اما هر چه که هست، خرجش از جیب خودتان. در ضم �ن در آماده کردن و غذاها و انداختن سفره هم باید خودتان آستین بالا بزنید!

در افطاریهای خانوادگی شریک شوید اگر اوض �اع جیبت �ان آنقدرها هم خوب نیست، در افطاری خانوادگی شریک شوید. مثا اگر پدربزرگتان، طبق رس �مِ هر ساله، سفره بزرگی میاندازد، یکی از غذاها را شما تدارک ببینید. خرما، نان، و حتی سبزی...

به همسایهها افطاری بدهید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.