هواى شرطتان را داشته باشيد!

Jeem - - الصفحة الأولى -

باید از شرطمان مراقبت کنیم و به آن عمل کنی �م، ميتوانیم روي صفحه گوش �ي مان بنویس �یم که قول و قرارمان چیس �ت، و یا مثا یک ضربدر کوچک روي دس �ت مان بکشیم تا جلوي چشممان باشد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.