مشاغلی بدررو اردیی اگره

Jeem - - الصفحة الأولى - سيد مصطفى موسوى irjeem. mousavi@sm. محمد امين شركت اول irjeem. info@

یک روزی برای همه اتفاق میافتد. میافتد. منظورمان مردن نیس � �ت! ت! منظورمان این اس � �ت ت که اگر زبانمان لال، لالالالالالالال، زبا شما عوض خواهد شد. در آن حال عاوه بر ناراحتی شدید به خاطر از دست دادن فرد متوفی، برگزاری هستند که اگر حضور آنها آنها نبود، یک خانواده داغدار میماند میماند و یک » »میت میت « که هنوز روی زمین است. د بگوییم غافل از اینکه به تأثیرگذاری تأثیرگذاری و اهمیت این مشاغل پیبرده پیبرده باشیم. در این چهار گزارش با برخی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.