سخنانی کهنگفته مشهور شدند

Jeem - - الصفحة الأولى -

از بهخصوص اطاعات وداده ها امروز که بایستانتظار

می دردنیای میزند، حرفاول را

کهمتاسفانه نوعمجازی اش

راهم داشت نشراکاذیب وحتی عواقبیچون معضاتاجتماعی

هابه یکیاز شماهم پیش دراین سال حتمابرای

شدهاست. ماجرا، فرهنگیتبدیل کردهاید که

ایمیلی رادریافت مشاهیر آمدهاست که ازبزرگان و

سخنیرا بهیکی هادر داستان و یا عکسآن

گذاشتننام و استو با بخشیده نسبتداده خوداعتبار دروغینبه ادعای از ز

اینکه برخی ادامهداستانی کهبا وجود

است ت مهماین است است.سوال وتاثیرگذار

صحیح،دلنشین گفتهها، اینسخنان و شود؟

بزرگانمعتبر باید با نام پسچرا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.