لباسفارغ التحصیلیابن سینا

Jeem - - الصفحة الأولى -

این داستانی است

که چندی پیش سایتهای مشهور و

حتی در معتبر وهمچنین برنامه تلویزیونی داخلی ایران

های منتشر شد و نتیجه آن معلوم میکرد که لباس

مشهور فارغالتحصیلی دانشجویان سراسر جهان سینا« به احترام »ابوعلی و یا به قول

خارجیها »آوی سنت« وی را »پدر علم که

جهان« می دانند، است. به گفته طراحی شده

افسانه سرایان امروزی، این لباس از ردای بلندی

ابن سینا گرفته شده و کاهی با سر است

چهارگوش و منگوله آن نشانه دستاری است نیز

که این دانشمند در خود استفاده میکرده پوشش

و اکنون همه به احترام وی به غربیها

دانش آموختگانشان لباسی را هدیه می چنین

دهند. اما گواه دروغ این داستان تنها یک بودن

جستوجوی اینترنتی ساده است. در حقیقت

این لباس که امروز دانشگاههای جهان در

مورد استفاده قرار میگیرد برگرفته از لباس

دانشجویان دانشگاههای آکسفورد و کمبریج است لباس که خود برگرفته از

آکادمیک و روحانیون وسطا در مسیحی در قرون

اروپا میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.