پرسممش های حقیقت یمماب

Jeem - - الصفحة الأولى -

شاید از خود بپرسید هر جمله و داستانی که میشنویم دروغ است و به طور کلی باید از خیر باور کردن اطاعات موجود در اینترنت گذشت؟ پاسخ این سئوال منفی است و پیشنهاد ما این است که با پرسیدن سوالهایی از خود، حقیقت را آشکار کنید و آگاهانه اطاعات دنیای مجازی را بپذیرید. اول ببینید که آ آیا اطاعات آش آورده شده دارای منبعی معتبر هست یا نه و اگر منبع معتبری برای آن معرفی شده حتما برای مطالعه بیشتر به منبع اصلی رجوع کنید. لحن به کار رفته در متن را با موقعیت زمانی و تاریخی فرد گوینده تطبیق دهید و ببینید که آیا اصا با هم تطابقی دارند یا نه؟ اگر در مرحله شک قرار دارید و به نظرتان از همان ابتدا یک جای کار میلنگد بهترین گزینه برای پاسخهای شما یک موتور جستوجوگر اینترنتی و سر زدن به منابع معتبر است تا پاسخی برای سوالهای خود پیدا کنید. گاهی میتوانید با یک جستوجوی ساده اصل عبارت، داستان یا ماجرا را به زبان انگلیسی و با نام گوینده یا خالق اصلی پیدا کنید. در آخر، بهترین منبع عقل خود شماست؛ به دانش خود رجوع کنید و ببینید آیا یک داستان، ماجرا و یا حتی یک جمله میتواند به فرد نسبت داده شده برگردد یا خیر؟ و البته در کنار عقل، مطالعه را فراموش نکنید زیرا هرچه اطاعات خود را بیشتر افزایش دهید کمتر در دام پذیرش دروغ های اینترنتی خواهید افتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.