جدايى جوانان از ورزش

Jeem - - الصفحة الأولى -

این روزها چیزهای زیادی شنیده میشود، از این طرف، از آن ط �رف و گاهی هم از آن بالاها. این بار ش �نیدهها کمی امیدبخش اس �ت و دلمان را گرم میکند. چند س �ال پیش کسانی که سنگینی بار مسئولیت را بر دوش خود احساس میکردن �د، تصمیم گرفتند دس �ت ب �ه کار عجیبی بزنند. تصمی �م گرفتند کمی س �ر خود را خل �وت کنند، تصمیم گرفتند موضوع را به طرز بسیار زیبا و هنرمندانهای از سر خود باز کنند، به همین دلیل 8 دی ماه س �ال 89 س �ازمان تربیتبدنی و سازمان ملی جوانان را که دو دنیای بزرگ و متفاوت داشتند، در اقدامی عجیب هم خانه یکدیگر کردند و نامی به بزرگی وزارت ورزش و جوانان را س �ردر خانه آنها زدن �د. حالا اینکه این دو مقوله چهقدر با هم تفاهم و نقطه مش �ترک دارند، مشخص نیست. در حقیقت پیش از این سازمان ملی جوانان بهطور خاص جهت ساماندهی اساسی امور جوانان ش �کل گرفت و کارهای نسبتا خوبی نیز انجام ش �د اما به دلیل نداشتن امکانات و بودجه کافی، مسئولان تصمیم گرفتند آن را با ورزش گره بزنند و بشوند وزارتخانه تا هم مجلس نظارت بیش �تری بر آن داش �ته باشد و هم بودجه مورد نیاز آن تامین شود، اما بعد از این مدت هیچ کدام اتفاق نیفتاد! یعنی فعالیت چشمگیری برای جوانان صورت نگرف �ت که بخواهد بودجهای قابل توجه در آن صرف ش �ود. البته راهاندازي مراکز مشاوره ازدواج، صدور مجوز براي س �ایتهاي همس �ریابي، پیش �نهاداتي براي آموزشهاي قبل از ازدواج و البته برگزاري هفته ملي ازدواج از مهمترین فعالیتهای این وزارت بود. بگذری �م...، بگذری �م از اینکه در این دو و نیم س �ال چه ب �ر جوانان گذش �ت، بگذریم از اینکه جوان �ان به همراه دغدغههایش �ان مجبور ش �دند برای دیده شدن، در صف مطالبات ورزش �ی و حاش �یههای جورواج �ور ورزش و فدراسیونهای تعلیق شده بنشینند تا شاید مسئولان وزارت ورزش و به اصطلاح جوانان سرشان خلوت شود و فکری ه �م به حال آنان کنند. بگذریم از اینکه مس �ئولان متوجه نشدند خواس �ته جوانان فراتر از ورزش است. بگذریم از اینکه جوانان دلش �ان میخواس �ت کس �ی به فکر اشتغال آنه �ا باش �د، به فکر ازدواجش �ان، تحصیلش �ان، به فکر هویت و فرهنگشان باشد، بگذریم از اینکه در این مدت مس �ئولان فکر میکردند جوانان یعنی بازیکنان فوتبالی که دغدغهشان قراردادهای چند صد میلیونی و حالا میلیاردی اس �ت. بگذریم از اینکه مس �ئولان فک �ر میکردند جوان یعنی نام یک روز در تقویم، بگذریم...، مهم این اس �ت که خبرهای خوش �ی به گوش میرسد. هر چهقدر که در این مدت جوانان به لطف ورزش دیده نمیش �دند، قرار است جوانان دیده ش �وند، قرار است جوانان شنیده شوند، قرار است فکری به حالشان شود. خبر از تغییر و تحول اس �ت، از آن بالا بالاها ش �نیده شده است که رییس جمهور منتخب از این ادغام ناراضی است و در دیداری با رییس مجلس اعلام کرده است که جوانان بای �د از ورزش جدا ش �ود. ورزش باید وزارت تخصصی خود را داش �ته باشد و سازمان جوانان به صورت معاونت ب �ه کار خود ادامه دهد که البته ریی �س مجلس نیز از این طرح بسیار استقبال کرده و قرار است به زودی به صورت لایحه س �ه فوریت �ی به مجلس ارائه ش �ود. خلاصه اینکه ش �اید به زودی وزارت ورزش را ترک کرده و نقل مکان کنیم. خودمان را میگویم. ما جوانان!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.