ژنرال و شوالیه؛ چه شود!

Jeem - - الصفحة الأولى -

باهنر که گفته بود دولت آقای روحانی، دولت ژنرال هاست در پاسخ به این سوال ک �ه آیا خ �ودش هم ج �زو ای �ن ژنرالها خواهد بود؟ گفت: »اگر ژنرالی باش �م، در مجلس ژنرالم. «

جوابیه: با فتح ا.. زاده یک طرح رفاقت بچینید، ژنرال و شوالیه، عجب تیمی شود تیم شما!

مدیرعام � ل انجمن دیابت: انس �ولین ایرانی ظ �رف 3- 2 هفته اخی �ر با 4 برابر قیمت قبلی عرضه میش �ود و قیمت نوع وارداتی آن نیز 2.5 برابر شده است.

جوابیه: ما از مسئولان خواهش میکنیم یک هفته به قیمتهای دارو س �یخ نزنید، دبیر جیم ش �اکی شده که چرا هر هفته در جارچی ی خبر از دارو داریم.

سرپرس �ت معاون �ت آب و آبف �ای وزارت نی �رو: ایرانیها دو برابر کل جهان آب هدر میدهند.

جوابیه: ایران �ی پهلوان، ایرانی مهربان، ایرانی قهرمان، ایران وطن من؛ این نه منم من ، نه من منم من...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.