استانی با جثهای کوچک و ارادهای قوی!

Jeem - - الصفحة الأولى -

محمدرض �ا رحیم �ی (مع �اون اول رییس جمهور): اس �تان س �منان همانند ........ جث �ه اش کوچک ول �ی ارادهاش قوی است. یک آدم جثه کوچک و اراده قوی! احمدینژاد یک ک سمنانی عادی در یک روز عا عادی رضازاده ضازاده

ش �اهرودی (بازیکن اسبق تیم ملی): موضوع ش �وخی من و آن �دو تیموریان (بع �د از بازی نمادی �ن تیمهای ملی) و خندههایی که داشتیم، ..... نیست. دیدنی نوشتنی قابل توصیف در حد سانسور

ب �ازی نمادین تیمهای قدیم و جدید تیم ملی در اوج بی نظمی برگزار ش �د. وقت �ی میگویم بی نظمی منظورم اینکه ب �ازی یک نیم �ه ای برگزار ش �د و کلی از بازیکنه �ای تی �م مل �ی 98 نبودند و ورزش �گاه خالی بود نیس �ت، سوال من این اس �ت که به نظر ش �ما دلیل حضور نداشتن رییس جمهور در این مسابقه چه بود؟! میخواست در اوج خداحافظی کند به خاطر ارزانی اجناس سر کوچهشان، س �فره افطارش �ان چرب و چیل �ی بوده، سنگین شدهاند.

خبردار ش �ده ب �ازی را ج گزارش میکند، نیامد!

هیچ کدام

�واد خیابانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.