انگریبِرد در مدرسه!

Jeem - - الصفحة الأولى -

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش به صورت یک اقدام کاملا یکهویی از بومیس �ازی اس �تفاده از تبلت! در مدارس خبر داد و گفت: در صورتیکه امکان بومی سازی تبلت برای دانشآم �وزان وج �ود داش �ته ب باش �د، پس از بر بررس �ی یی نهایی و مثب �ت بودن نتای �ج ارزیابی از مهر ماه سال آینده، تبلت به مدارس وارد میشود. میشود.

ما ب �ه نمایندگ �ی از تمام والدی �ن و معلمها دعا میکنیم این امکان به وجود نیاید چون از این به بعد هن �گام ثبت نام به هزینه بیمه و کتاب و کمک ب �ه مدرس �ه، هزین �ه تعمیر و نگهداری و آموزش اس �تفاده از تبلت نیز اضافه میشود. سر کلاس س هم چ �ون بچهها دیگر تفریحات تفریح سالمی مثل انداختن پاکک �ن و دفت �ر و کت �اب همدیگ همد �ر را زیر می �ز ندارند مجبور مجبو میشوند تبلتها را زیر می �ز بیندازندک �ه همین باعث ایج � �اد هزینه اضاف �ه بر دوش خانو خانوادهها میشود. تازه معلمها هم دیگر د نمیتوانند از جریمه مش �ق � نوش �تن ب �رای تربیت بچهها بچهه اس �تفاده کنند که همین باعث میشود بچهها بیتربیت بار بی بیایند و نسل جدید بیسواد و غربزده غر باشد.

مخالفان بش �ار اس �د، بعد از ناکام �ی در صحن �ه جنگ، به توهمات متوس �ل ش �دهاند. یک فع �ال زن کویتی از اعزام لش �کری از جنیان برای کشتن رئیسجمهور سوریه خبر داد! در همی �ن راس �تا مکالمه این جن با آن زن کویتی ش �نیدنی است. زن کویتی: اسد رو کشتی؟! جن: خاک بر سر من که شدم بازیچه دست تو. چرا این خبر رو گذاش �ته بودی توی شبکه اجتماعی! آبروی ما رو بردی. زن کویت �ی: ح �الا چی ش �ده مگه؟! ج �ن: هیچی دیگه، ت �ا دیروز اس �م میدادن جن �ازه تحویل میگرفت �ن، الان خ �روس هم نمیدن ما بکشیم، کار به جایی رس �یده که توی جارچی جیم هم ما رو مسخره میکنن!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.