اندر حکایت ابن جیم و امنیت بهداشتی مردم!

Jeem - - الصفحة الأولى -

گوین �د در ب �لاد جی �م، پیری میزیس �ت، ابوجارچ �ی اب �ن جی �م ابن خراس �انی ن �ام. از دار دنی �ا هی �چ نداش �ت مگ �ر دو جی �ن مرید فش �ل ک �ه در دری �دن جام �ه و س �ر ر ب �ه بیابان گذاش �تن شهره آفاق بودند. روزی ابوجارچی از کوچهای میگذش �ت و دید که جمع �ی از مریدان گرد ه �م جمع آمدن �د، چون به میانشان سرک کشید، دید مریدان یواش �کی لواش �ک دست ساز میخورند و آب از لب و لوچهش �ان آویزان است. چون این صحنه را دید، ، عقب رفته از جیب خود یک نارنجک رنجک درآورد و ضامن آن را کشید و به میان مری �دان پرت کرد. نقل اس �ت مریدان فرصت نکردند حتی یک یقه بدرند و در ایکی ثانیه پودر شدند. چون مردم به کوچه ریختند و س �بب سر و صدا از ابن جیم جویا ش �دند، خفننا گفت: استادنا و اس �مینا، می ، محسن ن صر صرامی فروشانی همان نماینده مجل �س گفت �ه � : »کس �انی که ب �ه امنیت بهداشتی و سلا سلامتی جسمی مردم اهمیت نمیدهند از هر ه دش �منی دش �منترند و این خیان �ت خیانتی فاحش اس �ت .« و همانا من از ص صبح در این بلاد دشمنانهتر از کار این مریدان مر ندیدم! چون مردم این حکمت شنیدند، جامهها دریدن � �د و نعرهها زدند و س �ر به بیاب � �ان گذاش �تند و در بعضی اس � �ناد منقول اس �ت؛ به ازای هر مریدی که نفله ش �ده بود، ص �د مرید به جمع مری �دان ابن جیم اضافه گشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.