به سِواد تو یره قد نِده خیلی چیزا

Jeem - - الصفحة الأولى -

بع �د از اینک �ه وزیر ورزش کم �ر به بیرون ک �ردن رویانیان از پرس �پولیس بس �ته بود و این اتفاق نیفتاد، آقای وزیر اعلام کردند که با تصمیم خودشان بوده که رویانیان مانده است! پس �ر مدیر عامل ستاد ماست مالی هفته در بیاناتی تاکید کردند: جون ب�ِ �رار مُویوم همینوُ مگّم. هَمی بچِهها خودش �ان مِخواستن، جون دِداش زوری از طرف ای رس �انهها و مَشتی علی دایی نرفته و هر چی بوده اراده و کرم حاجی عباسیهِ. تازه شاعر مِگه: تو سَ �رِ ت �و معنی بد نمِده خیلی چیزا به سِ �واد ت �و یَره قد نمِده خیلی چیزا.

محمود خس �روی (مدیر عامل ش �رکت زیر ساخت): با وجود تبلیغات و هزینههای میلیاردی پروژه وی.پی. ان قانونی، اس �تقبالی از این طرح نشد و فقط 26 ش �رکت برای وی.پی. ان قانونی ثبت نام کردند. رییس دفتر کمیته فیلترچی ماس �ت مالی: ای آقا وقتی مردم چندین برابر این پول را سالانه صرف خری �د فیلتر دور زنهای اینترن �ت میکنند، این خرده پولها که ارزش رس �انهای شدن ندارد. ما هزینه میکنیم که اینترنت فیلتر شود، سپس مردم هزینه میکنند که فیلتر را دور بزنند و بعد ما هم فکر میکنیم هزینه کرده که خودمان هم فیلتر را دور بزنیم در همین فرآیند س �اده برای بس �یاری از جوانان ما اش �تغالزایی شده و پول زیادی از جیب دولت بر س �ر سفره مردم و از جیب مردم بر سر سفره دولت آورده و برده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.