عشق ما دستگيرى از ايتام است

Jeem - - الصفحة الأولى -

حاج آقای نیازی که 4 فرزند یتیم را تحت پوشش و سرپرس �تي خ �ود ق �رار داده اس �ت، ميگوید: نگاه هرکس �ي به دنیا متفاوت اس �ت. آرزوي من خوشبختي انسانهاي بيپناه است و من براي آنها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.