یتاعت اتیمیشا ق

Jeem - - الصفحة الأولى -

و قصد دارند پروژهای در مورد مش �کلات مردم تهی �ه کنند، وارد خانه نیازمندان میش �وند و در باره وضعیت معیش �ت آنان تحقیق میکنند، البته هم �ه این کارها برای این اس �ت ک �ه نیازمندان واقعی را شناس �ایی کنیم تا کمکهای مردمی به دست آنان برسد. یک �ی از دانش �جویان فعال در ای �ن طرح با ذکر خاط �ره ای میگوید: ب �ا یک �ی از بچههای یک خانواده مس �تضعف صحبت میکردم، میگفت من تمام آرزویم این است که غذای گرم بخورم! وقتی این جمله را گفت به فکر این افتادم که من هر شب غذای گرم میخورم و اصلا به فکر این بچهها نیستم. این دانشجویان در نمایشگاه عرضه ارزاق عمومی که هر س �اله قب �ل از ماه رمضان دایر میش �ود، غرف �ه ای دارن �د و از آن طری �ق ب �ه جمعآوری کمکه �ای مردم �ی به ص �ورت نقدی ی �ا مواد غذایی اقدام میکنن �د. در روزهای 19 و 20 ماه رمضان مواد غذایی خریداری شده را بستهبندی میکنند و در ش �ب 21 م �اه رمضان که مصادف است با ش �ب های قدر و شهادت حضرت علی (ع) پدر همه یتیمان، این کیس �هها را به دس �ت یتیمان و نیازمندان میرسانند. کوچههای آن پایین دلگیرند! بش �تاب رفیق دیر شده اس �ت، کیس �ه ای از دوش مولایمان بردار، اشک یتیم آن کوچه تاب از دل آسمانیاش برده است... همگام علی(ع) شو قدم بنه در کوچههای فقر، کوچه گردانی کن و عاشق شو!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.