نیه

Jeem - - الصفحة الأولى -

نان، پنیر، سبزی، خرما، سوپ، دو نوع خورشت، دسر، شیرینی و نوش �ابه، سفره افطار بسیاری از خانوادهها را پر و رنگی میکند، اما درس �ت در همین لحظه افطار سفرههای خالی از نانی هم در گوش �ه و کنار این شهر پهن میشود. سفرههایی که از دید برخی خیران و به خصوص از چش �م انجمنهای دانشجویی نیفتاده است. جمعی �ت دانش �جویی مردمی امام عل �ی( ع) 3 سال اس �ت که در مشهد تاسیس شده و تعدادی خانواده نیازمند را تحت پوشش قرار داده است. از همان س �ال اول، طرح کوچه گردان عاشق نیز انجام میشود. خانم دهقان یکی از مسئولان این طرح میگوید: در طرح کوچه گردان عاشق هر ساله در 5 منطقه ش �هر 100 خانواده شناسایی میش �وند. ابتدا از معتمد محل سوال میکنیم و بعد کمیته شناسایی با بهانه این که دانشجویان علوم اجتماعی هستند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.