روزههم سخمم

Jeem - - الصفحة الأولى - مجيد حسينزاده irjeem. hosseinzadeh@m.

هر س �ال با ش �روع ماه مبارک رمضان، س �اعات کاری خیل �ی از مش �اغل در کشورمان دست خوش تغییرات میشود و کاه �ش ميیاب �د. از س �اعت کاری مش �اغل دولت �ی که به صورت رس �می کاهش مییابد، بگیرید تا بیشتر مشاغل آزاد که یا فقط قبل از افطار باز هستند و یا بعد از افطار. در بین همه این مشاغل، صاحبان مشاغلی هستند که در طول روز از چای یا آب جدا ناپذیرند! این شغلها و صاحبان این ش �غ لها، یک جورهایی دچن ر دماهس ارعمتضاکنا، دمریهکرن یشدب؟ انه روز

ر دکاورس � تاند امشثلت � یبدع ک یه � مسش � ااعغتل

یت � ض دیگر در ماه رمضان کاهش مییافت؟ مدریشط � ودل یراو ز چی ب شا � رت ر ضتعش � نوه

�وی �د � ف گرسنگی میش �وید؟ برای این که کمتر تش �نه شوید هنگام سحر چه خوراکی یا نوشیدنیهایی استفاده میکنید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.