«گچ » تشنگی آدم را زی ایدد یموکسنودی

Jeem - - الصفحة الأولى -

»س � ا ی « 26 س �اله روی یک تخته

صمغر چوب ایستاده و هر چن چند ثانیه یک بار خم میشد و مقداری گچ بر روی وی ماله میگذاشت و دوباره میایس �تاد و دیوار را با گچ سفید میکرد. ما در همین حالت از او مصاحبه صاحب گرفتیم. تما ن ا بزعدساازعظه ت 8 صبح ص بمحیمکنشم. غول میشوم و

4 ر کار میکنم سسااععتتی ککامرتری ممینشدورد ماولهیر رمضان مدوضاسن تق ت درایبشات 2

ست داشت م که بالاخره این س �اعت کاری کمت �ر از این ن هم میشد. رچو � زوهان گگاهچی � ترطشنوب � تمازی � مادنیر ادامرد ایرد. ن

گی ا ن یب خوردن میوههایی مانند هندوانه در کمتر تش �نه شدن تاثیر زیادی دارد. دخووسدشت � ا اننم نی هدمتهشص میانم � ببالگیغر ه سد � کتنه د چهو

� با � ن� توشهای برای آخرت خودش �ان بردارند. من به آن دس �ته از دوس �تانم که روزه نمیگیرند تذکر دادهام و چن �د نفری هم ب �ه خاطر اینکه توجیه شدند، در حال حاضر روزه میگیرند.

ب �ه نظر من س �ختی روزه گرفتن در ماه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.