هرمرم گگر

Jeem - - الصفحة الأولى -

خان �م »نجف آبادی « از س �ال ل 70 که در نانوایی چهار راه عامل کار میکند. نانوایی ی به ش شدت گرم بود و ما که فقط چند لحظه آنجا بودیم یم به معنای واقعی کلمه پختیم. از او خواس �تیم تا چند دقیقه به سوالات ما پاسخ دهد. رسمضاعن �ا تککمار ی رم �ا دادررد طموالد رس طاولل � با با سمااله

یف ق . سا گاهی ش �بها تا صب �ح ه �م کار میکنیم و نا نان میپزی �م. اما در ماه رمضان من حدود 5/ 5 صبح میآیم سر کار و تا آخر وقت هم هستیم. ادزونسظت �ر دشا � مغلچیو کنافر کسر � مخیتکن ی دااگرمر وخل ول �ی

شر م خو ودم مواظب باش �م و رعایت کنم درآمد ش �غلم م خی خیلی حلال اس �ت. ارتباط با کارگر هم س �خت ت اس �ت گاهی ممکن اس �ت قول بدهند که میآیند آیند و بعد نیایند در این صورت مجبورم خودم شب نان بپزم. تگشرنمه امیشی � تنو م. برعضطب ی خوقنان تها ت، ه باا ا زشسش دتتن

� پا �و و نان � دست و صورتم خودم را خنک ک می میکنم. کارگرها میگویند که حاج خانم ش �ما ما بر بروید منزل اما من بازهم راضیام و به کارم ادامه دامه میدهم. بمل � دههتمذ. ک کرامرگیردهی م. بش ب� � رتاییم نکمهازا ههمم ت قذرکارر ی ید دا ب گذاشتیم که نمازش را بخ بخواند، از آن موقع حتی تصادفش هم باعث نشد نمازش ترک شود. تگشرنفتهنا ی فگکر سنه سن همکیهک نممیبشه ویم ب هکمهق خصدوادن یرازوزیه

�ر ان به تشنگی و گرسنگی نگی من ندارد و به این که روزه میگیرد تا حال نیاز نیازمندان را بهتر درک کنیم. ممایتک � انهی نم ن مدیهدامنیسن �تی حام شک �ما می آ یای � مدا امراا

و ی �د � لا یفی ت ن � ن ببینید. به هیچ وجه وج امکان ندارد که کیفیت در ماه رمضان کم شود. ود. مگر این که آرد خوب نباشد. بپل �ه، به ب� � یامز مه � گمویکنادر نمرو ی کس � رردمک. ارلاامنا مهنم س �ر ها ا ی ا میگویم آدم تا از زمانی که زنده اس �ت نباید سربار جامعه باشد بلکهلکه بلکه باید کار کند و مفید باشد. هرچیزي آداب خاص خودش را دارد انف �اق از صدقه روزان �هاي که در حد جیب و توان باش �د شروع ميش �ود تا مبالغ بیشتر و بالاتر. ش �اید بتوان با پول توجیبي از پس صدق �ه و انفاقهاي کوچ �ک برآمد اما براي مبال �غ بالاتر، حداقل ميت �وان نقش رابط و معرف را بازي کرد... یکي از ش �روط انفاق این است که اول باید از دور و بريهاي خودتان شروع کنید، یعني ببینی �د کس �ي در فامیل و یا در و همس �ایه هس �ت که نیاز به کمک دارد و نميتواند از پس مخارج روزانهاش بر بیاید... از دیگر ش �رایط انفاق هم این اس �ت که به محض اط �لاع از نیازمندي دیگران و قبل از اینک �ه خودش بخواهد به کس �ي رو بزند و اعلام نیاز کند به کمکش بشتابید! ب �راي اجراي این دو ش �رط و ب �راي اینکه بتوانی �د دس �تي در کار خیر داش �ته باش �ید، ميتوانید ب �ه مراکز جم �عآوری کمکهاي نق �دی و غیر نقدی براي مس �تمندان بروید و اع �لام همکاري کنی �د. آن وقت ميتوانید در شناس �اندن اف �راد نیازمند ب �ه این مراکز کمک کنید و خودتان هم گوشهاي از کار را بگیرید، مثلا در بس �تهبندي ارزاق و یا کمک در پخش و رساندن آنها به دست مردم... هر کاری زماني دارد اگر انفاق در زماني باش �د که س �فارش شده اس �ت، که دیگر ميش �ود خیر توي خیر! از جمله زمانهاي پر فضیلت انفاق، ماه رمضان است، به خصوص دهه آخر آن... ميگویند پیامبر در ماه رمضان مثل تندباد بود، هی �چ چیز را براي خودش نگه نميداش �ت، ميبخشید و ميبخشید... یک پیشنهاد: خرید غذا به صرف ثواب آدم در ه �ر حالي ميتواند ب �ه دنبال بهترین گزینه باشد، اگر هوس خرید غذاي بیرون به سرتان زده است و یا مثلا براي افطار مهمان داری �د و قرار اس �ت غذا س �فارش بدهید، ميتوانید به آش �پزخانه خیری �ه ریحانهالنبي زنگ بزنید. این آش �پزخانه، غذاهاي سالم و سنتي ميپزد و سودی که بدین واسطه بدست میآورد را خ �رج دوا و درمان و کارآفریني براي افرادي ميکن �د که بیماريهاي خاص دارند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.