وا

Jeem - - الصفحة الأولى -

زمانی که به فکر مصاحبه صاحب با یک جوشکار افتادیم در این فکر بودیم که جوشکار در حین کارش با آن همه سر و صدا که نمیتواند با ما صحبت کند، و کجا میشود یک جوشکار پیدا کرد! همین طور که درحال رانندگی دگ بودم یکهو یک ماشین جوشکار سیار روبهرویم ویم ظاهر شد. از خدا که پنهان نیست از شما چه پنه پنهان افتادیم دنبالش تا مصاحبه را هر طور هس �ت ت بگیریم. در چند ت �ا کوچه و خیابان فرعی پیچید د و ... بالاخره به محض اینکه، پایش را روی ترمز زگ گذاش �ت، ما و عکاسمان جلویش س �بز شدیم. . »ا »امید س �یرجانی « 32 ساله کارش را جوش �کاری در کارهایی از قبیل س �اخت حفاظ گرفته تا جوش �کا �کاریهای اسکلتهای ساختمان معرف �ی میکن �د. د. او حرارت کار جوش �کاری را در ح �د ذوب کردن ن آه� آه �ن میداند و میگوید که حدود 400 درجه گرمای مای غ غیرمستقیم در حین کار صورتش را نوازش میکند! ند! مصبیشح ه اوامز وسبااع تن 8ص 8 صببح گمرشمغتوابل سب ه اکان، ر

� ای آفتا فتاب �ت مجبور میشوم که ساعت 4 به خ خانه برگردم. بدارشمم � اکاهرر ممیضکاننم ت او زم خاینلیی ی کهه تتغویاینر دا شع � ته ت

ی ب سا فکر نمیکنم! فهقیچط تمشش � نکهلمی ینشداورم. ت خحومرلدنگ حم رسس ن بگزی کهو

د. خو � ی مق �داری آبلیم �و ب �ا آب، بدنم م را ت �ا حدی از تشنگی در طول روز بیمه میکند. کند تسع � اداختدمیان از ههمسکاترناند �م هک ک � وهلد رخکوادرشه � اان، ی

ی � د ب ب� �ه ق نمیتوانند روزه بگیرند و به نظر ظر من آنهایی هم که

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.