گزساال رش لدههواز ج هت،دااز رسال

Jeem - - الصفحة الأولى -

او متولد 1332 ر ا اس 1359 وارد رادیو اهواز شد و همکاریاش را با سازمان صداوسیما آغاز کرد و از سال 1379 تا سال 1385 (زمان بازنشستگی) با شبکه 2 و 3 سیما به عنوان گزارشگر و گوینده ورزشی کارش را ادامه داد. وی تهیه کننده چندین برنامه تلویزیونی از قبیل جنگ فوتبال اروپا بود. ورود اسکندر کوتی به عالم گویندگی ورزش از زبان خودش: »به دلیل این که مربی فوتبال بودم، با ورزش، به ویژه فوتبال آشنایی داشتم. در رادیو اهواز کار گزارشگری فوتبال و پس از آن اجرای برنامههای ورزشی را به عهده گرفتم و بیشتر بازیهای فوتبال را در خوزستان گزارش میکردم که به شبکههای یک و دو ارسال میشد. تسلط من در اصطلاحات فوتبال باعث موفقیتم در این حرفه شد و به تهران منتقل شدم. در تهران به درخواست مدیران وقت شبکه دو به این شبکه راه یافتم و حدود 16 سال اجرای برنامههای ورزشی این شبکه بهویژه یژ »ورزش از شبکه 2« را به عهده داشتم« .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.