بازیهایبازیهای تیمت ما را پخش نکنید!

Jeem - - الصفحة الأولى -

امس �ال همه چیز از نامه باشگاه ملوان به رییس فدراس �یون فوتبال یا همان مرد همیشه خندان فوتبالی خود خودمان شروع ش �د. باشگاه ملوان در این نامه نوش � �ته ب �ود : »با توجه ب �ه هزینههاي بس بسیاري که براي حضور باشگاهها در ل لیگ حرفهاي کش �ور وجود دارد و این هزینهها ب �ا درآمدهایي که از محل پخش مس �تقیم تلویزیوني و تبلیغ �ات محیطي براي باش �گاه ها در نظر گرفته ميشود، هیچگونه ارتب �اط معناداري ن �دارد، ضمن احترام به صداوس �یما از جنابعالي درخواس �ت ميش �ود چنانچه مقرر اس �ت بر منوال سابق و با ارقام غیرواقعي و غیرکارشناس �ي رقابتهاي لی �گ حرف �ه اي فوتبال کش �ور پخش ش �ود، ترتیب �ي اتخ �اذ فرمایید تا از پخش مس �تقیم و غیرمس �تقیم دیدارهاي این باش �گاه صرفنظر شود« فدراسیون فوتبال هم بعد از دریافت این نامه، نامهای به صدا و س �یما ارس �ال کرد و در آن نوش �ت : »با توجه به بروز مشکلات بزرگ اقتصادي در سال پیش و تبعات افزایش بيرویه و سرسامآور قیمتها، فوتبال کشور در شرایط کنوني با مسائل بغرنج و غیرقابل قبولي مواجه ش �ده است، از آنجا که در شرایط عقد قرارداد تبلیغات محیطي و پخش مس �تقیم مسابقات در سال 1390 ارزش پول ملي کاسته شده و بیش از س �ه برابر به هزینههاي باشگاهها افزوده شده است، لذا نسبت به افزایش منطقي رقم قرارداد دستورات لازم را صادر فرمایید. « به این حکم قانوني ميداند. با این حال از سال 90 طبق قراردادی که با س �ازمان لیگ داشتهایم مبلغ �ی را باب �ت حق پخش ب �ه آنها پرداخت کردهایم ول �ی در حال حاض �ر تصمیمی برای افزایش آن نداریم .« بعد از این عکسالعمل صدا وس �یما، چند باشگاه دیگر هم از پخش نشدن مسابقات تیمهای شان در این دوره از لیگ برتر سخن گفتند که ظاهرا همانند سالهای گذشته بیاثر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.