ییکم لهاییضر گ و 9 سته ارتنین !

Jeem - - الصفحة الأولى - مرتضی اخوان irjeem. akhavan@m.

یاگ سیزدهمین دوره ل برتر فوتبال الان ک استا خواندن ا مطلب را زدهاید آغاز شده است و بلکم تا به خودتان بجنبید و این صفحات را از پیش چش �مان نازتان بگذرانید به پایان هفته اول رس �یده باش �د. لیگی که با تمام حرف و حدیثها، تهدیدها و جار و جنجالها بالاخره با 16 تیم کلید خورد. 16 تیمی که از 9 استان کشور نبردی تمام عیار و البته در پارهای از مواقع نابرابر را تا مقصد بهشت، جامجهانی آرزوها 2014 برزیل آغاز کردهاند. این 16 تیم و 9 استان سوژه این هفته سرویس ورزش و تفریح است. با ما همراه باشید...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.