ا کوابکیوهای شیرازی!

Jeem - - الصفحة الأولى -

در نیمه جنوبی فوتبال کش �ینان شاهد حضور 3 تیم هستند. 2 تیم از استان همیشه فوتبالخیز خوزس �تان و یک تیم از دیار کاکوهای شیرازی! فولاد خوزستان با هدایت حسین فرکی امسال یکی از بختهای اصلی درخشش در لیگ برتر فوتبال است. در سویی دیگر شاگردان پرانگیزه گوآردیولای فوتبال ایران، عبدا... ویسی با نام استقلال خوزستان از لیگ دس �ته یک به لطف تبانی ش �هرداری چیهای تبریزی، راهی لیگ برتر ش �ده اند تا گربه سیاه بزرگان فوتبال ایران شوند. شیرازیها هم امسال تکلیفشان با »شاغلام « مشخص است. آنها به خوبی میدانند مربی شاعر پیشهشان راه بازی گرفتن از جوانهای سرباز تیمش را به خوبی بلد است. فجریها همیشه لیگ را خوب شروع کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.