صداوسیا «پول بِدهِ» خوبی نیست!

Jeem - - الصفحة الأولى -

دس �ت آخر هم صدا وسیما با ارس �ال نامهای سرگش �اده به رس �انه ها نظ �ر نهایی خ �ود را اینگون �ه اعلام ک �رد : »مطاب �ق مصوبه مورخ 165/ 1381/ مجمع تش �خیص مصلحت نظام، سازمان صداوس �یماي جمهوري اسلامي ایران براي پخش مسابقات ورزشي در کلیه رشتهها؛ مجاز به پرداخت هیچگونه وجهي نیس �ت. این مصوب �ه کاملا متقن و بر اس �اس مصالح کلیت ورزش کش �ور بوده و رسانه ملي خود را ملزم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.