مقدمه

Jeem - - الصفحة الأولى -

وبلاگ فضایی ش �نیدید که اگر سرعتمان از سرعت نور بیشتر ش �ود میتوانیم به آینده س �فرکنیم این اتفاق که ت �ا امروز برای کس �ی نیافت �اده اما ی �ک عده از وبلاگنویس �ان کار کش �ته در همی �ن دوربرمان وجود دارن �د که از مدتها پیش ب �ه فکر آینده دنیای وبلاگنویسی افتادهاند و دست نوشتهها و آثار خودش �ان را برای آیندگان میفرس �تند. البته این فرس �تاد نها نه تنها با س �رعت نور نمیباشد که چه بس �ا س �رعتی کمتر از س �رعت اینترنت پرس �رعتی دارد که حت �ی دارها آرزوی داشتنش را دارند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.