»یک بیشه«

Jeem - - الصفحة الأولى -

حلقه معرفت این روزها که میخوانم �ش، به این فکر میکن �م؛ اطاعت-ش �ناخت، ش �ناخت- اطاعت بیشتر، اطاع �ت بیشتر- ش �ناخت بیشتر، ... و اینکه کجایش ایستادهام یا اصلا واردش شدهام؟! ! ! اَللّهُ �مَّ صَ �لِّ عَل �ی مُحَمَّ �د وَ الِ مُحَمَّد اُولیِ الاَمْ �رِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَ عَرَّفْتَنا بذِلکَِ مَنْزِلَتَهُمْ خدایا درود فرس �ت بر محمد و آل او آن بزرگانی که واجب کردی بر ما فرمانبرداريش �ان را و بوس �یله این اطاعت، منزلت و مقامشان را به ما شناساندی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.