»هوران «

Jeem - - الصفحة الأولى -

فصل صبر علی ه �ر وقت ق �رآن میخواند و میرس �ید به آیههای امتحان، میگفت : »زینب! دخترم خودت را مخاطب ای �ن آیهها بدان« علی خودش از این آیهها بود. شهادتش نه اولین امتحان زینب بود و نه آخرینش!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.