راهی برای بستن بار

Jeem - - الصفحة الأولى -

* وزیران، معاونان وزیر، فرمانداران، مدیران کل، مدی �ران ج �ز و هم �ه خدمتگزاران �ی ک �ه جملگی به احتم �ال ق �وی در آیندهای نزدیک مجبورید دوباره به دانشگاه برگردید و ن �ان معلم �ی بخورید، لطفا قب �ل از آن که چهارگوش �ه میزت �ان را ماچ کنی �د و نون و ماست لقمه بزنید، دست نگهدارید! * استاداس �دی و برخی بازیکنان گمنام تیم ملی 98 ، ش �مایی که اعتراض کردید بعد از بازی مقابل تیم ملی 2014 یک ساعت مچی به ش �ما دادند و علی کفاش �یان گفته به جان خ �ودم 2 و نیم میلیون توم �ان میارزد ولی قیمت گرفته و فهمیدهاید که 250 هزار تومان هم نمیارزد، لطفا قبل از کوباندن ساعت به فرق سر ساعت فروش دست نگهدارید! * ش �مایی که این روزها را پر اس �ترس طی میکنی �د، عزیزانی که ش �بهای زیادی بیدار خواب �ی کش �ید هاید، اش �تباه نکنی �د منظورم کنکوریها نیس �تند که این روزها مضطربانه منتظر اعلام نتایج هس �تند، منظورم دقیقا شما هستید که ش �بهای زیادی تا صبح پشت در بانکها صف کش �یدید تا ریال بدهید و دلار بخرید و این روزها که دلار در سراشیبی سقوط افتاده، قند خون شما هم افتاده و در به در دنبال فروش دلارها و ایضا سکههایتان هستید، لطفا قبل از تزریق انسولین دست نگهدارید! * خیابان متر کنهای خس �ته، صاحبخانه ج �واب کردهها و داماد س �رخانه ها! میدانم خیلی وقت است که شما دست نگهداشته اید، اما لطفا همچنان دست خود را نگه دارید! * و البته س �ربازان محترمی که امروز و فردا کارت پایان خدمت خود را دریافت میکنید، قبل از فروش پوتینهایتان دست نگهدارید! چون »بخش �نامه افزایش حقوق س �ربازان به نهادهای ذیربط ابلاغ ش �ده و ضریب ریالي حقوق آنها از عدد 805 به 1002 تبدیل شده است« و این یعنی این که خوشحال باشید که حقوق سربازان معمولی از 52 هزار تومان به 66 هزار تومان و حقوق س �ربازان پزشک از 97 هزار تومان ب �ه 121 هزار تومان افزایش یافته اس �ت، پس بروید دوباره س �ربازی را خدمت کنید و بار خودتان را ظرف 2 س �ال ببندید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.