نه دو بند انگشت، نه صد من منت

Jeem - - الصفحة الأولى -

محم �د باق �ر نوبخ �ت (س �خنگوی دول �ت): ما با این موضوع مواجه ش �دیم که هر م �اه 3 میلیارد و 500 میلیون تومان به تعدادی بیش از جمعیت ایران پرداخته میش �ود! همانطور که تعداد دفترچه بیمه ه �ای درمان نی �ز بیش از تع �داد جمعیت ایران است! یعنی به بیش از 76 میلیون نفر جمعیت یارانه داده میشود. به نظر ش �ما متن بالا با کدام یک از ضرب المثلهای زیر قرابت معنایی دارد؟

بودم بودم رو ولش کن، هس �تم هستم رو حساب کن نه دو بند انگشت، نه صد من منت! همه میترقن، ما وا میترقیم! رئیس جمهوری همین هش �ت س �ال اولش سخته.

محمدرض �ا خلعتب �ری (مهاجم تیم ملی): نمیدانم چطور ...... شدم که خودم ه �م خبر ندارم! این موضوع صحت ندارد و من .... نیستم. معتاد- مجرم مصدوم مصدوم پولدار دلار فروش گلنزن- آرش برهانی

پروی �ز مظلوم �ی (س �رمربی م �س کرمان): در فوتب �ال چین متخلفان را ...... و در ایتالیا تیم بزرگی مثل یوونتوس را به دسته دو فرستادند. در دیگ سوپ انداختند با »اشتباه داوری « آشنا کردند همچون قضیه متخلفان ایران، ماستمالی کردند

دار زدند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.