دانشآموز معتاد داریم مردم؟!

Jeem - - الصفحة الأولى -

مه �رزاد حمیدی (مع �اون تربیت بدنی و س �امت آم �وزش و پرورش) گفته اس �ت در مدارس کشور دانشآموز معتاد وجود ندارد.

ب �رای اطمین �ان خاطر و نه به خاطر ش �ک کردن به حرف این مس �ئول عزیز؛ سری به جمع دانشآم �وزان زدیم و این خبر را با آنها در میان گذاشتیم.

یک دانشآموز: حرف ایش �ان کاما درسته، آخه ناس و سیگار که اعتیاد نمیاره!

محمود واعظی (وزی �ر ارتباطات و فناوری اطاعات) گفته است: »سبک زندگی در دنیا عوض ش �ده است و فناوریهای جدید، عاوه بر مزایایی که دارند، معایبی هم دارند اما اگر خوب اس �تفاده شوند مزایا بر معایب غالب است. « و وعده دادهاند که تا 4 سال آینده سرعت اینترنت 8 برابر میشود.

خب ما ه �م به جمع مردم آمدی �م تا ببینیم چط �ور موفق به غال �ب کردن مزای �ا بر معایب زندگی مدرن شدهاند.

ی �ک پیر مرد: بل �ه؛ باید از فن �اوری خوب استفاده کرد، این پسر من از وقتی سرعت اینترنت زیاد شده، دیگه اون دایره زنگی رو از پشت بوم جمع کرده و خیال ما هم راحت شده...

یک نوج �وان: از معایب اینترن �ت ما، قطع شدن زیادش �ه و ترافیکش هم زود تموم میشه ولی من و داداشم دانلودمون رو شیفتي کردیم.

یک دانش �جو: خب فن �اوري و ورودش به دانش �گاه برای م �ا خیلی خوب ب �وده، از وقتی س �رعت اینترنت ه �م داره زیاد میش �ه، قیمت تحقیقهای لیس �انس و فوق لیس �انس کافی نت سر کوچه دانشگاه داره پایین میاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.