چشم چمن را کور کردید!

Jeem - - الصفحة الأولى -

فوتبال دوست: چرا نشستهاید؟! مگر نشنیدهاید که در زمان بازدید مسئولان از زمین چمن ورزشگاه حافظیه، عدهای بدون اطاع و هماهنگی با پیمانکار ورزش �گاه، این زمین را پاستیک پیچ کردند تا قسمتهای مشکلدار چمن پوشیده باشد، اما چمن به نایلون چسبیده و به خاطر گرمای هوا، چمن سوخته و سیاه و پاستیکی شده است.

مشاورهچی: عزیزم اینکه غصه ندارد. از این به بعد ورزشگاه حافظیه از جهات دیگری هم کاربرد پیدا خواهد کرد. بازیکنان میتوانند پس از بازی در قسمتهای سیاه شده کبابی بر پا کنند و دور هم �ی لذتی ببرند. از چمن نمونهبرداری کنند و افتخار اولین چمن طبیعی پاستیکی جهان را به ثبت برس �انند. قس �متهای دیگر چمن را هم پاستیک بکشند و با استفاده از خاقیتهای فردی طرحهای جدیدی رسم کنند.

اینترنتنژاد اصل: با س �ام؛ مشاورهچی مدتی اس �ت که در زندگی احس �اس وقفه میکنم. حس میکنم کند ش �دهام. یا مدام قطع و وصل میش �وم! من چم شده؟! راستشو بگو من طاقت شنیدنش رو دارم.

مشاورهچی: عزیز دلم داستان مربوط به بدهی شرکت مخابرات ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات است؛ شرکت ارتباطات زیرساخت اعام ک �رده مخابرات، مبل �غ 4500 میلیارد ری �ال به این شرکت بدهی دارد و دستور توقف فروش پهنای باند اینترنت به مخابرات را صادر کرده اس �ت. خب به همین دلیل شیر اینترنت خانه شما هم مدام قطع و وصل میشود. کمی از پشت آن رایانهات بلند ش �و! زندگی بدون وقفه در جریان است، البته بیرون از نت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.