راپیواما ز

Jeem - - الصفحة الأولى -

مس �افران داخل هواپیما نشس �ت هاند، مهماندار از آنان میخواهد که کمربندهایشان را ببندند. خلبان قبل از این که استارت کند با واحد »گراند « برج مراقبت پرواز تماس گرفته و برای این کار اجازه ميگیرد. مسئول واحد گراند نیز با واحد »تقرب و رادار پرواز« هماهنگیهای لازم را انجام میدهد، کمک کنترلر واحد تقرب هم با مرکز کنترل در تهران تماس ميگیرد و میزان ارتفاع پروازي را درخواس �ت ميکند. بعد از این که مش �خصات پرواز از سوي مرکز کنترل ارائه شد، این اطاعات در اختیار مسئول واحد گراند قرار ميگیرد. او وظیفه دارد مج �وز پرواز را در هنگام حرکت هواپیما از پارکینگ تا ابتداي باند پرواز براي خلبان قرائت کند. بعد از این فرآیند، خلبان با هماهنگي واحد تقرب» « و هواپیما از روي باند بلند ميشود، البته خلبان تا شعاع 12 کیلومتري تحت دستورات برج مراقبت است. بعد از طي این مسیر نیز مسئولیت هدایت پرواز تا شعاع 120کیلومتری به عهده واحد تقریب فرودگاه اس �ت. بعد از خروج هواپیما از این محدوده واحد تقرب، مسئولیت پرواز را به مرکز کنترل تهران واگذار ميکند. خب حالا مسافران میتوانند کمربندهایشان را باز کنند، البته ت �ا لحظه فرود که باز دوباره ای �ن فرآیند به صورت برعکس تکرار ميش �ود. یعني به مح �ض ورود هواپیما به حری �م 120 کیلومتري فرودگاه هر ش �هر ، »مرکز کنترل« هدایت هواپیما را به واحد تقرب فرودگاه آن ش �هر ميس �پارد و بعد از این که هواپیما به باند نزدیک ش �د ، »کنترلر « واحد تقرب از خلبان ميپرس �د که »آیا باند فرودگاه را ميبیند ؟« پس از گرفتن پاس �خ مثب �ت از خلبان، هدایت هواپیما به کنترلر برج مراقبت س �پرده ميشود تا در یک شرایط ایمن فرود انجام شود. البته شما هیچکدام از این مکالمات که همگی به زبان انگلیسی انجام و حتما ضبط میشود را نمیشنوید و با خیال راحت مشغول خواندن روزنامه یا تماشای فیلم در هواپیما هستید. شاید تصویري که از شغل مراقبت پرواز در ذهن بسیاري از ما نقش بس �ته است، مربوط به فیلمهایي شود که بر اثر یک حادثه خلبان و تم �ام کادر پروازي جان خودش �ان را از دس �ت ميدهند و در عین ناامیدی یکي از مس �افران ميتواند با برج مراقبت تماس بگیرد و با کمک مراقبان پرواز هواپیما را س �الم روي باند فرودگاه بنشاند! هر چند احتمال موفقیت این فرآیند در دنیای واقعی بسیار پایین است ولی به هر حال مراقبان پرواز نقشی اساسی در تامین سامت و امنیت پرواز دارند، طوری که اولین اشتباه یک کنترلر آخرین اشتباه اوست، اشتباهي که ميتواند به قیمت جان مسافران تمام شود. زیرا هر لحظه ممکن است اتفاق پیش بیني نشدهاي براي هواپیما روي دهد و یک کنترلر باید این توان را داش �ته باشد که در کمال آرامش خلبان را تا نشستن در فرودگاه مقصد هدایت کند. اگر عاقه دارید در آینده میکروفن به دس �ت بگیرید و پش �ت میز مراقبت یکی از فرودگاههای کش �ور بنش �ینید باید از طریق کنکور سراسری در در دانشگاه صنعت هواپیماي کشوري پذیرفته شوید و دورههاي کارداني یا کارشناسي را در این باره طي کنید. البته بعد از دانش آموختگي براي جذب در سیستم کاري باید یک دوره 6 ماهه کارآموزي را نیز سپری کنید. گفتوگویی که انجام نشد! قصد داش �تیم به مناسبت 20 اکتبر (28 مهرماه) روز جهاني مراقبت پرواز، با مردان برج شیش �های گفتوگو کنیم، طبق روال همیشگی ابتدا هماهنگیهای لازم با اداره روابط عمومي فرودگاههاي خراسان رضوي انجام شد و سپس خبرنگار و عکاس جیم طبق قرار قبلی با مدیر روابط عمومی در فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد حاضر شدند اما متاس �فانه طبق آنچه »ممانعت حراست« عنوان شد، اجازه ورود به برج مراقبت به آنان داده نش �د، با این حال جیم به تعهد رسانهای خود عمل کرد و با تهیه این مطلب از زحمات مراقبان پرواز قدردانی و این روز را به آنان تبریک میگوید. ظاهراً برای مسئولان فرودگاه شهید هاشمی نژاد هماهنگی برای ورود یک خبرنگار کاری به مراتب سختتر از هماهنگی برای فرود یک فروند هواپیما است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.