علم پول پارو كردن!

Jeem - - الصفحة الأولى - نکته اول: پول باید از فکرتان خارج شود نکته دوم: پول میتواند یک «باید » باشد نکته سوم: خلاقیت یک اصل است

ه �ر بیراههای راه �ی دارد، ه �ر دردی هم درمانی! بچه مایهدار بودن یک صفت نیست که از نس �لی به نس �ل دیگر منتقل شود، بر خاف تص �ور خیلیها، هی �چ ربطی هم به ش �انس و اقبال ندارد! درم �ان بیپولی فقط یک چیز است، اینکه آدم علم پول درآوردن را بداند، آن وقت اس �ت ک �ه میفهمد علم خیل �ی هم بهت �ر از ثروت و باب �ای پولدار اس �ت! اگر به زندگی از زاویهای دیگر نگاه کنید، متوجه میشوید که با چند نکته تستی و ش �اید علمی، میتوان به پول رسید، فقط یادتان باش �د، توی مس �یر که افتادید، پارو حتما لازمتان میش �ود! بعضیه �ا دوس �ت دارند پولدار باش �ند، اما مشکل این جاست که صرفا دوستدار پولاند، اما به دنبال آن نیس �تند. این عاقه فقط توی فک �ر این افراد بالا و پایین میرود. توصیه ما به ش �ما این اس �ت که به جای دست روی دس �ت گذاش �تن ش �روع به کار کنید و فکر پ �ول در آوردن را به عم �ل تبدیل کنید. این مهم نیست که اول کار چندرغاز دستتان را بگیرد، مهم این اس �ت که شما برای رسیدن ب �ه ه �دف، گام برداش �ته اید و حداقل توی مس �یر قرار گرفتهاید. مطمئن باشید به زودی تاثیرش را خواهید دید... ی �ک »باید « به ش �ما کم �ک میکن �د که به هدفت �ان برس �ید. وقتی برنام �ه زندگیتان این باش �د که میخواهید پ �ول در بیاورید، آن وقت اس �ت که این هدف، به کل مس �یر زندگ �ی جه �ت میدهد و ارداهت �ان را چند برابر میکند. در راه رسیدن به این »باید « باید از موانع بگذرید، حواستان به احساس �ات منفی خودتان باش �د و اج �ازه ندهید که این احساس �ات پا روی هدف ش �ما بگذارند و ارادهتان را برای رس �یدن به هدف و گذشتن از موانع سس �ت کنند. ب �رای خودتان »باید « تعریف کنید تا نتیجهاش را ببینید... این درس �ت که باید به فکر عمل باش �ید اما خواهشا واقع بین باشید. اگر کاری به ذهنتان رسیده است، ببینید آدمهایی که قبل شما این کار را انجام دادهاند، الآن کجای دنیا را گرفته و دقیقا چکار کردهاند. اما حواستان باش �د جوری تحت تاثیر ق �رار نگیرید که بیخیال ح �س درونی خودتان و می �زان خاقیتی که میتوانی �د به پ �ای این کار بریزید، ش �وید. اس �تفاده از تجربیات دیگران باید شما را به جلو هل بدهد، نه اینکه متوقفتان کند. این یعنی یک روی دیگر از سکه خاقیت که به جاهای خوبی ختم میشود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.