سایر اقوام وابسته!

Jeem - - الصفحة الأولى -

سایت گوگل از این جور امکانات جور واجور زیاد دارد، فقط کافیست کمی کنجکاوی چاشنی کارتان کنید و بعد خودتان را در دنیای امکانات غرق کنید. گزینههای زیر، جزو پرکاربردترین و در عین حال پرطرفدارترین این امکانات هستند: راس �ته کار وباگنویسانی اس �ت که دوست دارن �د وباگش �ان در صدر جس �ت وجوهای گ �وگل باش �د. اگر ش �ما هم عش �ق اینجور چیزها هس �تید میتوانید سایت باگر را برای وباگنویسی انتخاب کنید... اگ �ر مثا ب �ه دنبال عکس �ی از زنبور عس �ل هس �تید و ی �ا دوس �ت دارید بدانی �د خروس قطبی چه شکلی است، کافی است در قسمت جستوجو اس �م این موجود را وارد و گزینه

را انتخاب کنید...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.