طهعچ مه ههلرز وش!

ی که ب هی وج حوصل و

Jeem - - الصفحة الأولى - مجيد حسينزاده irjeem. [email protected]

»از فردا، حتما شروع خواهم کرد! « شاید اگر اداره آمار تشخیص جمات پرکاربرد فارسی داشتیم و الان مشغول به کار بود، این جمله را پرکاربردترین جمله و البته امیددهندهترین جمله بین جوانان امروزی اعام میکرد! احتمالا آخرین دفعه که ش �ما از این جمله اس �تفاده کردید، همین امروز صبح بوده که میخواس �تید زودتر بیدار ش �وید و روزتان را با ورزش شروع کنید ولی خب، آنقدر دیر بیدار شدید که زمان خوردن صبحانه را هم نداشتید و مجبور شدید بدو بدو بروید مدرسه، دانشگاه یا سرکارتان! اگر تا امروز یک روز صبح، راهتان را گم کرده باش �ید و پایتان به یکی از پارکهای بزرگ مش �هد باز شده باشد، حتما ورزشکارانی را دیدهاید که به صورت گروهی مش �غول به ورزش هس �تند. به گفته رییس کمیته ورزشهای صبحگاهی، هم اکنون 25 ایس �تگاه ورزش صبحگاهی در مش �هد فعالیت میکنند که هر مرد و زنی که جوان یا حتی پیر باش �د، میتواند خودش را به این ایستگاهها برساند و تجربه یک روز ورزشی با شور، خنده و هیجان را در کارنامه زندگیاش ثبت کند. این گروهها خیلی هم پیشرفت کردند و هر کدام برای خودشان یک اسم انتخاب کردند و به ورزشکارانی که عضو آنها بشوند و فعالیت مستمر (حداقل 3 ماه) داشته باش �ند، خدماتی مانند لباس ورزش �ی رایگان و بیمه ورزش �کاری ارائه میدهند. ما تصمیم داریم در این مطلب 8 گروه از این 25 گروه را به شما معرفی کنیم تا شما بتوانید از همین فردا صبح، واقعا واقعا ورزش را شروع کنید و حتما میدانید که تاثیر ورزش گروهی، آن هم زیر نظر مربیان ورزشی که اطاعات لازم و کافی را برای ورزش دارند و میتوانند مشاوره ورزشی خوبی هم به ش �ما بدهند، طعم هلو میدهد، آنهم از نوع برو توی گلویش! از این 8 گروه، 2 گروه را به خانمها اختصاص میدهیم که دنبال گروههای کاما زنانه هستند. در ادامه، اطاعاتی که باید از این گروهها داشته باشید تا بتوانید فردا صبح، یکهو خودتان را به آنها برسانید و یک صبح متفاوتی را تجربه کنید، در اختیارتان خواهیم گذاشت. با ما همراه باشید...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.