ممم و ورز

Jeem - - الصفحة الأولى -

هستند روی

تابه هاییورزش گذشتهمحمدعلی آدم پله موردواسطه از .یا را

اتفاق کهنشناسد تختی اولین به نیست روزها شان این راخودمان نامافتد! کس��ی جهان اینورزش کهمی زنپهلوان البته ها مثا �ت رویانیان ها

آورند.مدار زبانبوده، مش�جهان به امروزبهترین والبته یاد امثال�یرینی

میورود ها! بهکه با کلی،مارادونا ورزشهستند د.

ش � کردن��

البته و �هبا مطرح و هم�کسانی

زادهها همخود را ا...

وفتح

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.