ممم مممم مممم

Jeem - - الصفحة الأولى -

سطهه� �یهمین از ��ه گا �تند . رد ک وا دازه د، ینبه د، ارهک

هس� ادریهر اند یابن

�� اشم در ب��ر �ت �تها به انده انی پیست نس� کهش

�یو ن نابئوازی ه، اس � دربر کهبین گر فت اوهتو ددارند خته لفی �اران رت �نا نتا بزر پشت

گورد گتر شکلبام ود� ود سااره عک ک �ش �ه� ش طر ورزشه وجو لمپیاای همچنیناشان خا ب��یی ااهه دن بیابروی

ور بهها ورزشاه ها �هبه گلن قلبکه همه

. ن مشوان یمبلی�هد میلیو �گاران میتورزش ددر تنیسیدارد! ورزشک هار، و

میکه انند. �ین اضشخصیت نا، انمین رارمی وده

زبا ورزشتر ح� لو جه قو یمیال س� دهیا زشهر فته ست

ب بار شماشی و گر قددر ح کمپ پوبی ینشکل دو

بهسر ا ونیو دردرب ورزش دام سکییی العورزش ک جارج اب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.