کماهرواار ری!

Jeem - - الصفحة الأولى - همهای ها

خاصیت تکنولوژی جدید این است که ورودش بی اجازه و با سرعت بالاس �ت. تا میآیی ببینی که چه هست و چه نیست، ش �ده یکی از کالاهای ضروری و نداشتنش نشانه عقبماندگی. سید محمدعلی ابطحی که در سالهای 1358 تا 1367 در صدا و س �یما مس �ئولی تهایی داشته است در خاطرات خود مینویس �د : »نیمه دوم سال 1360 بود که در صدا و سیما بودم. معروف شده بود که ماهواره روی فضای ایران برنامههای تلویزیونهای کش �ورهای دیگر را پخش میکند. هر روز به صدا و سیما گزارشی میآمد که بعضیها نیمه ش �ب آنتنهایشان را دس �تکاری میکنند و شبحهایی روی گیرندههای خود میبینند. در جلسات شورای مدیران صدا و سیما، مسئولان فنی انکار میکردند .« چه جالب که عموما اولین واکنشها در مقابل تکنولوژیهای نو، انکار اس �ت. ولی زمان زیادی نگذشت که پشتبا مها با ماهوارههای سر به هوا، گویای همه چیز بود و دیگر نمیشد انکار کرد، حالا دیگر نوبت چاره بود. در مرحله چارهاندیشی هم آنچه شعار داده میشد »فرهن گسازی « بود و آنچه کم و بیش اتفاق میافتاد »جم عآوری و برخورد سلبی «. کاری به درس �ت و غلط بودن یا لازم بودن آن برخوردها نداریم ولی آنچه مشخص شد جواب ندادن این سیاست بود. با ورود و تقویت ش �بک ههای فارسی زبان، کمتر کارشناس رس �ان های بود ک �ه نداند تنها راه مقابله با امواج رس �ان ههای بیگانه، غنا بخشیدن به برنامههای صدا و سیما و افزایش توان س �ینمای ملی اس �ت. در حقیقت در این فضا بود که وجود ش �بک ههای ماهوارهای به رسمیت شناخته شده بود و عزمی تقریب �ا ملی به کمک حل این معزل آمده بود و ش �اید بتوان گفت این برهه، نقطه عطفی در مسیر حل این مسئله بود. صدا و سیما دست به کار شده بود و طبیعی است که اولین کار پرداختن به زیرساختها بود. گرچه به نظر میرسد در این زمان یعنی زمان بازسازی زیرساختها، به غیر از توجه و اهتمام به زیرس �اخ تهای فنی باید به زیرس �اخ تهای تولی �دی و محتوای �ی هم توجه میش �د ولی ب �ه هر حال در همی �ن دوره بود که بس �تر پخش دیجیتال �ی این اجازه را به صدا و س �یما ملی داد که به تعداد زیادی ش �بک ههای تلویزیونی ایجاد کند و چشم مخاطب را پر کند. سیاس �ت پر کردن چش �م مخاطب تا الان که این مطلب را میخوانید با وجود 21 شبکه تلویزیونی همچنان ادامه دارد و این جور که به نظر میرسد تا کور کردن چشم مخاطب هم پیش خواهد رفت (!) چرا که معاون سیمای صداوسیما علی دارابی، خبر از تاس �یس 9 شبکه تلویزیونی دیگر داده است. این رشد قارچگونه شبکههای تلویزیونی که احتمالا یک کپی ناش �یانه از رش �د قارچی ش �بک ههای ماهوارهای فارسی زبان است، باعث ش �ده سیاست تکرار و بازپخش در سیاست کاری قرار گیرد تا جایی که دارابی بعد از خبر تاسیس 9 شبکه جدید، از یک کپی دیگر خبر میدهد : »اگر به ش �بک ههای خارجی توجه کنید میبینید یک کار را چند بار پخش میکنند... باید بازپخش را جدی بگیریم «. گرچه تعدد شبکههای تلویزیونی به رسانه ملی این اجازه را میدهد که در مدیریت محتوا، برنامهریزی بهتری داشته باش �د ولی مسلم است با برنامههای تکراری و سریالهای بازپخشی نمیتوان به رقابت شبکههای فارسی زبان رفت، شبکههایی که در آنها »بازپخش « و »تکرار « منطق متفاوتی با تلویزیون ما دارد. مثلا در یک شبکه فارسی زبان خارجی همزمان بیش از یک س �ریال تک �راری نمیبینید، در حالی که روال کاری برخی از ش �بکه های تلویزیونی ما کاملا بر عکس این است. همه تلاشهای صداوسیما باید منجر به این شود که مخاطب پای تلویزیون ملی بنشیند، ولی وقتی مخاطب میبیند از مجموع شبکههای که مخصوص سریال و فیلم است همهش �ان در حال بازپخش آثاری هستند که بارها تکرار ش �ده اند، با وج �ود کیفیتهای خوب و حتی خاطرههای خوب از آنها، به سراغ سریالهای جدید حتی با کیفیت نازل از شبکههای ماهوارهای میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.