يكى مىگفت خانم زردك مىخواهى؟!

Jeem - - الصفحة الأولى -

محمدرض �ا نعم �ت زاده (وزی �ر صنعت:( »با توجه به اینکه در حال حاضر خودروس �ازان از ارز آزاد استفاده میکنند، امکان کاه �ش قیمت وجود ن �دارد .« این جمله با کدام گزینه قرابت معنایی دارد. چشم بسته غیب گفتی... کف دست مو نداره... یک �ي میم �رد ز درد بینوای �ي - یکي ميگفت خانم زردك ميخواهي؟!

دول �ت یارانه رو ب �ده، کاهش قیمت خودرو پیشکش!

کوروش باقری (س �رمربی تیم ملی وزنه ب �رداری) پس از اس �تعفا: از اینکه بچهها در این س �ال ها من را در ..... تحمل کردند متشکرم. روی میله وزنه گیس و گیس کشی با وزنه برداران روی باسکول اردوها

عل �ی طیبنیا (وزیر اقتص �اد): ...... باعث بیماری هلندی در کشور میشود.

تبدیل دلارهای نفتی از طریق صندوق توسعه ملی به ریال خوردن میوه نشسته بردن دست در بینی رفتن به کشورهای خارجی مثل هلند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.