عیدی میلیونی در راه است

Jeem - - الصفحة الأولى -

بر اس �اس مصوبه ش �ورای عال �ی کار میزان عیدی مشمولان قانون کار مشخص شد و حداقل عیدی پایان سال کارگران 974 هزار و 250 تومان و حداکث �ر یک میلی �ون و 461 هزار و 375 تومان خواه �د بود. ب �ه جمع کارگران رفتی �م تا ببینیم با این عی �دی میلیونی چ �ه کار میخواهن �د کنند.

یک پدر خانواده: خب با تشکر از مسئولان عزی �ز، ما قص �د داریم تا با این عی �دی بالاخره ب �ا بچهها بری �م یک بار این شیش �لیک که گویا خوردنی اس �ت را بخوریم، اگر چیزی هم تهش ماند با آژانس بر میگردیم خانه!

یک کارگر با لیس �انس بازرگانی: بنده این پول رو میذارم توی بورس، بعدش تا سال آینده چه �ار برابرش میکنم، بعد یک پارتی گیر میارم و میرم باهاش واردات کالای قاچاق انجام میدم و بیحرف پیش تا سال بعدش، هم ماشین دارم، هم خونه، هم زن میگیرم.

شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما اعلام کرده است که حجم قابل توجهی از سریالهایی که در شش ماهه اول سال 91 پخش شده است، درباره موضوعات و مق �ولات مختلف فرهنگی بدآموزی داش �تهاند. خب ما هم به خیابان رفتیم تا نظر مردم را در این باره بدانیم.

ی �ک پدر نگران: من از مس �ئولان عاجزانه تقاضا دارم، نه تنها س �ریالها، بلکه حتی پخش مسابقات لیگ فوتبال ایران و از آن بدتر مسابقات لیگ جهانی والیبال را متوقف کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.