نارنوده جو ان هلاور یز یحال را که میبینم سخت دلگیر میشوم!

Jeem - - الصفحة الأولى - زهرا رضاپور irjeem. [email protected]

باش �گاه ورزش �ی نزدیک خانه اش است ولی میگوید: »امکانات نیست« در حالی که خودش میداند امکانات هس �ت، حسش نیست! انجام خیلی از ورزشها نیاز به هزینه آن چنانی ندارد ولی میگوید: »ورزش مال بچه پولدارهاس �ت « در حال �ی که خ �ودش میداند پولش هس �ت، حسش نیست! همان طور که میدانی �د اینجا صفحه ورزش و س �رگرمی نیس �ت، اما هدف گفتوگوی ما با »علی آقا« نه به خاطر مدالهای رنگارنگی است که در رش �ته دو و میدانی گرفت �ه، بلکه هدف گرفتن درس �ی از پشتکار و اس �تقامت اوست. علی آقا یک روز که حسابی دلش برای مادرش تنگ میشود از پادگان محل خدمتش جیم فنگ میکن �د، او 18 کیلومتر پیاده روی میکند تا به منزلشان در طرقبه برسد. علی آقا یک دل سیر مادرش را میبیند و دوباره به پادگان برمیگردد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.