آنچه پرسیدیم:

Jeem - - الصفحة الأولى -

اگر چه هر کدام از این نوجوانهای گل و گلاب در عرصهای متفاوت به درجهای از موفقیت رسیدهاند اما با این حال باز هم میشود سوالات مشترکی از آنان پرسید، سوالاتی که هم عمومی هستند و البته کمی تا قسمتی تخصصی! از آنها پرسیدیم:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.