ا نممم

Jeem - - الصفحة الأولى -

ش �ده تا به حال وارد خانهتان شوید و بگویید: »آخیش! هیچ جا خانه خودِ آدم نمیشود !« این جمله فقط از زبان افرادی بیرون میآید که واقعا خانه و خانوادهشان مکان امنی اس �ت برای آرامش و آس �ایش آنها! توی دوره و زمان �ه الان خانوادهها فرصت ای �ن را پیدا نمیکنند که خیل �ی در کن �ار هم و با ه �م زندگی کنن �د؛ اما همه ما دوس �ت داریم وقتی وارد خانهمان میش �ویم، خیالمان راحت باش �د ک �ه از دنیای بیرون و دلمش �غولی هایش وارد مکانی آرام و آس �وده میشویم! ش �اید با خودتان فکر کنید که موضوع خانواده به شمای مجرد چه ربطی دارد! راس �تش را بخواهی �د خودتان را هم که بُکش �ید ش �ما عضو ی �ک خانوادهاید و در آینده هم قرار اس �ت خانوادهدار ش �وید، پس بد نیس �ت الان بدانید چه طور میش �ود خانواده خوبی را دور هم داش �ته باش �ید. روز خانواده بهانهای ش �د تا برویم سراغ این موضوع مهم و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.